REGULAMIN

 1. REGULAMIN
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez UNIdesign, Barbara Lehwark z siedzibą przy ulicy Apartamentowej 13 lok 37 02-495 w Warszawie, NIP 9512212454, REGON 382506083, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000569410, zwaną dalej „Administratorem”, w ramach sklepu internetowego unidesign.com.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
  2. Przedstawiciel Administratora Barbara Lehwark kontaktuje się z Użytkownikami za pośrednictwem:
  • – formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”,
  • – z wykorzystaniem poczty elektronicznej biuro@unidesign.com.pl,
  • – telefonicznie: 503084960
  • – korespondencyjnie pod adresem: Barbara Lehwark,UNIdesign, Orla 6b/37, 00-143 Warszawa.
  1. Osoba składająca zamówienie w Serwisie zwana jest dalej „Użytkownikiem”.
  2. Administrator zobowiązuje się sprzedawać Użytkownikom towary prezentowane w Serwisie po cenach i na warunkach wskazanych w Serwisie. Administrator zobowiązany jest dostarczać zamówione rzeczy bez wad.
  3. Użytkownik zobowiązuje się zapłacić umówioną cenę za zamówione towary. Płatność następuje za pośrednictwem systemu PayU.
  4. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do wszelkich materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.
  5. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały naruszające punkt poprzedni.
  6. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową. Aby dokonac zakupu niezbędne jest wyrazenie zgody na płatnosc za pośrednictwem systemu PayU.
  7. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.
  8. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w punkcie 2 Regulaminu. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.
  9. Użytkownik ma prawo odstąpić od każdej umowy zawartej z Administratorem na zasadach opisanych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, dołączonym na końcu niniejszego Regulaminu.
  10. W wypadku odstąpienia od umowy Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  12. Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia jego danych przez Administratora. Wypowiedzenie nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań związanych z zamówionymi wcześniej usługami Administratora.
  13. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
  14. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń lub rozpatrywania reklamacji przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta. Użytkownik-konsument może także skorzystać z innych możliwości pozasądowego dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji.
  15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.

   

   

   

  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i REKLAMACJI

  Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w pkt 1 i 2 Regulaminu.

  Mogą Państwo skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Zamówienia indywidualne, w tym zamówienia Zestawów Sukienek nie są objęte prawem odstąpienia od umowy z uwagi na spersonalizowaną specyfikacje zamówienia.

   

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyłączeniem kosztu dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot zamówionej przez Państwa rzeczy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Barbara Lehwark, By Your Side, Orla 6b/37, 00-143 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   

  ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE

  Mają Państwo możliwość złożenia zamówienia indywidualnego na każdy z naszych produktów, ustalając z nami dokładne parametry zamawianego produktu, jego kolor oraz czas realizacji zamówienia i formę wysyłki towaru. Zamówienia indywidualne przyjmowane są drogą mailową na adres: biuro@unideisgn.com.pl.

  Termin realizacji zamówienia indywidualnego, każdorazowo jest z Klientem ustalany indywidualnie, w zależności od naszych  bieżących możliwości produkcji. Z reguły nie przekracza on 10 dni roboczych.

  Ze względu na spersonalizowany charakter zamówień indywidualnych oraz fakt, iż odbiegają one parametrami od standardowych rozmiarów oferowanych przez nas naszym Klientom, zamówienia te nie podlegają prawu zwrotu.

   


  WYSYŁKA I ZWROTY

  Wysyłkę naszych towarów realizujemy za pośrednictwem przewoźnika InPost.
  Koszt wysyłki doliczany jest do sumy zamówienia w procesie zakupu i wynosi 20zł.

  Zwroty przyjmujemy na adres: Barbara Lehwark, UNIdesign, Orla 6b lok 37, 00-143 Warszawa

 

 

X